Leveringsvoorwaarden

1. Aanbieding, algemene bepalingen

1.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij KC project management, diensten, service of goederen van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze niet (nader) in deze Voorwaarden zijn omschreven.

1.2.  KC behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Dit laat echter de kernbedingen uit de overeenkomst tussen partijen zoals aard, prijs, omvang en inhoud van de prestaties van partijen onverlet.

1.3.  Alle Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarop, komen slechts tot stand door ondertekening door beide partijen van een aanbieding van KC of enig ander document, dan wel wanneer Opdrachtgever KC feitelijk in staat stelt de in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden aan te vangen.

1.4.  Indien in deze Algemene Voorwaarden of anderszins in de communicatie met Opdrachtgever wordt verwezen naar overeengekomen afspraken, dan wordt daarmee uitsluitend bedoeld geschrift en nimmer elektronisch berichtenverkeer waaronder bijvoorbeeld e-mail.

2. Uitvoering

2.1.  KC zal de dienstverlening zorgvuldig en vakbekwaam uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting, in voorkomend geval in overeenstemming met de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

2.2.  Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is KC gerechtigd de aanvang van de diensten tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3. Tarieven, prijs en betaling

3.1.  Tenzij anders door KC is aangegeven luiden alle door KC gegeven prijzen en tarieven in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders staat aangegeven of zulks uitdrukkelijk is overeengekomen zijn reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze door KC apart in rekening worden gebracht.

3.2.  Indien KC bij haar uitgaven in andere valuta dient te betalen dan de in Nederland wettelijk geldende valuta, dan worden deze kosten en uitgaven gebaseerd op de referentie wisselkoersen, die zijn gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de dag dat de overeenkomst aan Opdrachtgever is verzonden.

3.3.  Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige compensatie, korting of verrekening.


3.4.
 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6.119a en 6.120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6.96 Burgerlijk Wetboek, berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

3.5.  KC is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd alle op haar rustende verplichtingen op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover KC gedurende deze periode op verzoek van Opdrachtgever toch werkzaamheden verricht, kan KC hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform de gebruikelijke tarieven.

3.6.  Opdrachtgever is verplicht om ervoor te zorgen dat zij kredietwaardig is en blijft gedurende de duur van de overeenkomst. KC is op ieder moment gerechtigd de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te (laten) onderzoeken. Indien de uitkomst van een dergelijk onderzoek daar aanleiding tot geeft en, naar de mening van KC, de verwachting redelijkerwijs gerechtvaardigd is dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen op grond van de overeenkomst zal kunnen voldoen, is KC gerechtigd te eisen dat Opdrachtgever (aanvullende) zekerheid biedt en/of contant betaald en/of kan KC de tarieven/prijzen aanpassen en/of haar prestaties opschorten. KC zal van een dergelijke maatregel mededeling doen aan Opdrachtgever.

4. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst

4.1.  KC kan de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien zij van mening is dat de werkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd conform de overeenkomst en eventuele wijzigingen daarop of in het geval van gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7.408 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Een en ander dient gemotiveerd en schriftelijk aan de Opdrachtgever te worden bekend gemaakt.

4.2.  Het op grond van artikel 7.408 lid 1 Burgerlijk Wetboek aan Opdrachtgever toekomend recht een overeenkomst van opdracht te allen tijde op te zeggen is uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Vertrouwelijke informatie

5.1.  Partijen zijn jegens elkaar verplicht geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. Het is partijen derhalve niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens met betrekking tot de andere partij openbaar te (doen) zaken of aan een derde ter beschikking te stellen. Informatie en gegevens zullen in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. De plicht tot geheimhouding eindigt twee jaar na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

5.2.  Indien KC documentatie, presentaties, modellen, kennis of andere goederen aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zal deze dit niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld, noch zonder schriftelijke toestemming van KC aan derden kenbaar maken.

5.3.  In geval van beëindiging van de Overeenkomst zullen naar keuze van KC de door KC aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en informatie worden vernietigd of op een ander overeen te komen wijze worden geretourneerd, waarbij de kosten van vernietiging dan wel retournering voor Opdrachtgever zijn.


5.4.
  Geen der partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van de Overeenkomst melding maken, waarbij partijen elkaar de vereiste schriftelijke toestemming niet op onredelijke gronden zullen onthouden. Dit laat onverlet het recht van KC om bij (potentiële) andere opdrachtgevers de naam van Opdrachtgever, alsmede een korte omschrijving van de werkzaamheden te noemen als referentie.

6. Medewerking door Opdrachtgever

6.1.  Iedere offerte of aanbieding van KC is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er expliciet voor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zijn verstrekt en dat deze juist en volledig zijn. Opdrachtgever zal KC steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen blijven verschaffen en alle medewerking verlenen.

6.2.  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of input niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van KC staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft KC het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft KC – voor zover de aard van de tekortkoming van Opdrachtgever zulks rechtvaardigt – het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, onverminderd alle overige uit de Nederlandse wet aan KC toekomende rechten.

6.3.  Ingeval (medewerkers van) KC op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid voor de uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een veilige werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, zorg dragen. Opdrachtgever zal KC vrijwaren voor aanspraken van derden, – medewerkers van KC daaronder begrepen –, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijnen welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

7. Overmacht

7.1.  Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe

7.2.  Verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van KC.

7.3.  Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van personeel alsmede wanprestatie jegens KC van de toeleveranciers van KC of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van KC.

7.4.  Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmacht situatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

8. Wijziging en uitbreiding van werkzaamheden, prestaties en/of leveringen

8.1.  Indien KC op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door Opdrachtgever aan KC worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van KC. KC is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. In het geval KC is begonnen met het uitvoeren van voornoemde werkzaamheden, prestaties en/of leveringen en mocht blijken dat de opdracht daartoe door niet ter zake bevoegde werknemers van Opdrachtgever is verstrekt, blijft Opdrachtgever niettemin gehouden de aan deze werkzaamheden, prestaties en/of leveringen verbonden vergoedingen aan KC te voldoen. In een zodanig geval zal KC deze werkzaamheden, prestaties en/of leveringen op eerste aanwijzing van Opdrachtgever opschorten of staken.


8.2.
 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden, prestaties, of leveringen als bedoeld in artikel 8.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de verplichtingen, de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en KC en de overeengekomen tarieven van KC, kunnen worden beïnvloed.

8.3.  Voor zover de werkzaamheden, prestaties of leveringen voor een vaste prijs zijn afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden, prestaties of leveringen een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal KC na een schriftelijk verzoek daartoe van Opdrachtgever, de Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden, prestaties of leveringen.

9. Kostenverhogende omstandigheden/verrekening van meer- en minderwerk

9.1.  Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, zal KC de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

9.2.  Kostenverhogende omstandigheden die niet aan KC te wijten zijn, worden verrekend als meerwerk op de wijze als bepaald in dit artikel, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In overige vergelijkbare omstandigheden treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg om tot een rechtvaardige onderlinge verrekening te komen. Minderwerk behoeft voorafgaande schriftelijke overeenstemming.

9.3.  Onder meer- en minderwerk wordt in ieder geval verstaan: overeengekomen wijziging in de omvang van de te leveren zaken of diensten (wijzigingen in het dagen besteding, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk); afwijkingen van de bedragen van overeengekomen stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden als in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

9.4.  Verrekening van het meerwerk geschiedt zoveel mogelijk ineens bij de eerstvolgende factuur. In ieder geval geschiedt betaling van het meerwerk na voltooiing daarvan. Verrekening van het minderwerk geschiedt in een keer bij de eindafrekening.

10. Onderaanneming

10.1.  KC is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, tenzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel.

10.2.  Inschakeling van derden laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van KC voor de nakoming van de krachtens de overeenkomst en deze voorwaarden op haar rustende verplichtingen, voor zover dit de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op haar als werkgever rustende verplichtingen betreft.

10.3.  In geval Opdrachtgever KC expliciet verzoekt om gebruik te maken van externe capaciteit en KC daarmee schriftelijk instemt, zal KC al hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Echter, KC zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de (al dan niet deugdelijke en tijdige) nakoming door de betreffende derden. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van KC uit eigen naam een overeenkomst aangaan met bedoelde derden.

10.4.  Bij gebruikmaking door KC van externe capaciteit, zullen de eventuele meerkosten daarvan voor rekening zijn van KC, zulks met uitzondering van het geval dat Opdrachtgever KC expliciet verzoekt om gebruik te maken van externe capaciteit.

11. Verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens

11.1.  Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan dat Opdrachtgever KC tijdig en deugdelijk zal informeren of enige verwerking in het kader van een Overeenkomst onder de WBP valt en of deze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Opdrachtgever. Voor zover de verplichting(en) genoemd in dit artikel werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt of meebrengen voor KC, zal Opdrachtgever deze vergoeden.


11.2. 
Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de WBP alle verplichtingen van de WBP zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart KC voor alle aanspraken van derden die jegens KC mochten worden ingesteld op grond van de WBP.

12. Aansprakelijkheid

12.1.  KC is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare en toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door KC van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag worden vertrouwd. De hoogte van de aansprakelijkheid zal nimmer het bedrag kunnen overschrijden dan waarvoor KC wettelijk verzekerd is.

12.2.  KC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door KC gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

12.3.  Opdrachtgever vrijwaart KC voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan KC onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van KC en tenzij enige dwingende (inter-)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1.  De rechtsverhoudingen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2.  Geschillen welke tussen KC en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door KC gedane aanbieding, een door KC met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.